regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.papillonatelier.com Sprzedającym jest Papillon Atelier Anna Mróz- Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul.  Saska 72 lok. 3 , 03-914 Warszawa, na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP 532 165 49 14.
§ 1. Definicje
W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Klient – konsument nabywający Towary w sklepie papillonatelier.com;
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.papillonatelier.com
Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie
Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sprzedającym, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§ 2 Zasady ogólne
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep internetowy www.papillonatelier.com prowadzony jest przez Sprzedającego i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
Towary w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych Towarów wraz z ich dostawą.
Klient Sklepu Internetowego, zobowiązany jest niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§ 3 Składanie zamówień
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.papillonatelier.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Przejdź do potwierdzenia” (a następnie „Zamów”) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia faktury VAT.
Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu Internetowego oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy oferty nabycia Towarów przez Klienta.
Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z zamówienia.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.
§ 4 Koszty, termin wysyłki, dostawa.
Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu.
Towar jest dostarczany pod wskazany adres za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. Przewidywany czas realizacji zamówienia to ok. 5 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Dotpay, bądź zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku Sprzedającego, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty).
Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
§ 5 Płatności
Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy; przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji
przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) Płatności przelewem elektronicznym realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku.. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowe sklepu.; kartą płatniczą.; Płatności online obsługuje serwis PayPal.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
§ 6 Gwarancja, reklamacje i zwroty
Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru Towaru, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm).

Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie na własny koszt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru

na adres Papillon Atelier, Anna Mróz – Wojciechowska, ul. Motorowa 10b m 77, 04-035 Warszawa

nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie przyczepioną metką zabezpieczającą, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z nienaruszoną plombą zabezpieczającą przed użytkowaniem, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na tę samą kartę Klienta.
Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu) oraz odesłanie Towaru na własny koszt wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską na adres: Papillon Atelier , ul. Motorowa 10b m 77, 04-035 Warszawa. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanych towarów.
W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sprzedającego w całości.
W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
Koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedający.
Zarówno w przypadku zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.
§ 7 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Sprzedający, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w sklepie firmowym.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
§ 8 Postanowienia końcowe
Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu www.papillonatelier.com
Sprzedający informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie internetowym są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego.